MENU

Pekeliling Am Johor

  Surat Pekeliling Am Kerajaan Johor Bil. 2/2001
    Peningkatan Penggunaan E-Mel Bagi Tujuan Rasmi Kerajaan

  Pekeliling Am Kerajaan Johor Bil.3 Tahun 2003
    Tatacara Pengawalan Anggota Penguatkuasa Pihak Berkuasa Tempatan
 

Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (MAMPU)

  Pekeliling Perkhidmatan Awam

 

Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia

  Surat Pekeliling Perbendaharaan

  Pihak Berkuasa - Penerima Hadiah

  

Pekeliling ICT

  Dasar Keselamatan ICT Kerajaan Negeri Johor Versi 2.0

  Pelaporan insiden

  Pengendalian keselamatan ict

  Rangka dasar keselamatan ict

  Surat penilaian risiko

  Tatacara memohon kelulusan teknikal

  Tatacara penggunaan emel dan internet

  Pekeliling mampu ict

 

PANDUAN

  • Garis Panduan Semakan Semula Prosedur Dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan. [Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2002]
  • Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan [Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008]
  • Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam [Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2006]